به قشنگی نقاشی نفسیم نشده :/


ولی دیدنش خالی از لطف نیست :)))

خودم دوسش دارم

#http://nafas75.blog.ir)