من مریمم 

متولد بهارِسال هفتادو پنج 

فکر کنم بخاطر اینکه خردادماه بدنیا امدم عاشق این ماه شدم :)

عاشق فصل امتحانات ^_^

عاشق متولد زمستان شدم

بهار با زمستان چه مکمل زیبایی :)

راستی خواهردوقلویمم نفس